پالیسی ها و قوانین

شماره نام فایل مربوطه دانلود فایل اداره ملی تنظیم امور آب
1 استراتیژی سکتور آب file NWARA
2 پالیسی مدیریت آب file NWARA
3 چهار چوب پلان استراتژیک سکتور آب file NWARA
4 ضمیمه شماره یک مقرره بسترو حریم منابع آب و تاسیسات آبی file NWARA
5 طرزالعمل ایجاد؛ثپت ؛تقویت و طرزفعالیت انجمن استفاده کننده گان آب file NWARA
6 طرزالعمل در مورد ایجاد وفعالیت های ادارات حوزه های دریائی file NWARA
7 طرزالعمل درمورد چهارچوب مدیریت منابع آب حوزه های دریائی  file NWARA
8 قانون جدید آب file NWARA
9 مقرره حریم بستر منابع آب file NWARA
10 طرزالعمل جواز فعالیت واجازه نامه استفاده از منابع آب 28-8-1397 file NWARA
11 جریدۀ رسمی شماره 1231 مؤرخ 27 میزان 1395 file NWARA
12 معاهده هلمند file NWARA
13 قانون تنظیم امور آب file NWARA