معرفی هماهنگ کننده پروژه واحد تقویت

محترم محب الله مجروح در سال 1396 در بست متخصص منابع بشری در وزارت اسبق انرژی و آب مقرر گردید. اکنون بر اساس فرمان شماره 36 مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان با تقسیم وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل ،‌ موصوف  در سال 1398 به اساس رقابت آزاد منحیث هماهنگ کننده پروژه واحد تقویت اداره ملی تنظیم امور آب مقرر گردیده است.

محب الله مجروح در سال 1393 از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ و همچنین ماستری خود را در بخش اداره و تجارت از پوهنتون باختر نیز اخذ نموده است .

قابل یادآوریست که موصوف دارای تجربه کاری از موسسات و ارگانهای شخصی و دولتی میباشد.

Image 3214