معرفی معاونیت تخنیکی

محترم انجنیر احمد ویس بصیری فرزند مرحوم عبدالمقیم بصیری در سال ۱۳۶۰ ه.ش در ولایت کابل در یک خانواده متوسط دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در لیسه نسوان جمال مینه و لیسه عبدالهادی داوی و در سال ۱۳۷۶ از لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات فارغ گردید. وی بعد از طریق کانکور به پوهنحی انجنیری رشته سیول پوهنتون هرات راه یافت و در سال ۱۳۸۱ از دوره لیسانس فارغ و به تعقیب آن اولین وظیفه خویش را با دفتر IOM در بخش انجنیری ساختمانی آغاز کرد.

در سال ۱۳۸۳ رسماً به حیث مدیر عمومی هایدرولوژی ریاست آبیاری هرات مقرر گردید، موصوف بعد از خدمت چندین ساله در آن ریاست و سایر ادارات ملی و بین المللی در حوزه های مختلف آبی کشور در سال ۱۳۸۹ عازم کشور تایلند شده از طریق اسکالرشیپ کشور ناروی در پوهنتون AIT (Asian Institute of Technology) در بخش مدیریت و انجنیری منابع آب بعد از برنامه دو ساله سند ماستری خویش را موفقانه کسب نمود.

موصوف پس از بازگشت به کشور در ادارات مختلف ملی و بین المللی عرضه خدمات نمود تا در سال ۱۳۹۴ منحیث مشاور تخنیکی  منابع آب و آبهای فرامرزی مقام وزارت انرژی و آب مقرر گردید. وی در سال ۱۳۹۷ طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری به صفت رئیس عمومی تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب تعیین شد که در این سمت مدت دو سال را صادقانه خدمت کرد.

سپس با در نظرداشت دانش علمی و موثریت تخنیکی وی و لزوم دید اداره منحیث معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب پیشنهاد واز طریق مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردید زیرا ایشان یک از مدیران مدبر در عرصه آب کشور می‌باشد که ابتکارات و تجارب اش را در قاره های آسیا ، افریقا و آمریکا از حوزه های آبی جهان چون نیل، حوزه میکانگ، کالوریدا، اندوس، سردریا، و سایر دریاهای مشهور دنیا طی سال ها حضوراً آموخته و در عین حال طی حکم مقام عالی رئیس جمهور، موصوف رسماً کمیساری رود هلمند را به عهده دارد.

انتشار تحقیق علمی (Publication) موصوف در بحث ارزش آب و بازدهی آب در حوزه هریرود-مرغاب با استفاده از مودل تحلیل اقتصادی DEA(Data Envelop Analysis) از جمله ارزنده ترین کارهایی است که انجام داده و در سایت های معتبر قابل دسترس است.

کارکرد موصوف در چند سال اخیر در سطح رهبری مدیریت آب کشور متمرکز بر ریفورم، مدرن سازی سیستم، نهادینه سازی حکومتداری آب، طرح و ترتیب قوانین و مقررات پالیسی ها و استراتیژی های موثر جهت سوق دادن منابع آب به سوی یک برنامه ملی و اجرای پروژه ها و برنامه های پایدار با داشتن بازدهی اقتصادی بیشتر می‌باشد.

شعار موصوف در بحث مدیریت آب در کشور این است که « از کمترین منابع باید بیشترین و اعظمی ترین استفاده را نمود؛ چالش ها زیاد است که باید آنها را شناسایی و به فرصت تبدیل کرد

Image 888