معرفی رئیس منابع بشری

محترم سید داود فضلی فرزند سید اکبر در سال ۱۳۶۷ خورشیدی در ولایت کابل، در یک خانواده اهل قلم دیده به جهان گشود.

آقای فضلی بعد از تکمیل دوره آموزشی لیسه، در لیسه عالی حبیبیه در سال ۱۳۸۴ در اولین دور بورسیه کشور دوست هندوستان عازم آن جا شده، در سال ۲۰۰۹ از پوهنتون عثمانیه شهر حیدر آباد آن کشور سند لیسانس خویش را در رشته اداره عامه و اقتصاد دریافت کرد .

متعاقباً ماستری اول خویش را به شکل نیمه حضوری در رشته اداره عامه از پوهنتون اندیراگاندی شهر دهلی در سال ۲۰۱۳  و ماستری دوم خویش را از پوهنتون آمریکایی افغانستان در رشته اداره و تجارت در سال ۲۰۱۵ با نمرات عالی کسب نمود.

همچنان موصوف دیپلوم خویش را در پالیسی عامه از پوهنتون آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۶ نیز بدست آورد. آقای فضلی در جریان کار با نهاد های اکادمیک همکار بوده که انستیتوت آموزشی و تحقیقاتی سازمان ملل یکی از نهاد های می‌باشد که موصوف از سال ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۳ با ایشان منحیث آموزگار رضا کار  با آن همکار بوده است. موصوف الی اکنون نیز به صفت استاد در نهاد های تحصیلی خصوصی فعالیت دارند.

آقای فضلی دارای تجربه کاری ۱۰ ساله در بخش های منابع بشری پلان و پالیسی و  اصلاحات اداری است، ایشان اولین تجربه کاری خویش را با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ساحه اصلاحات آغاز نموده بعدآ در وزارت محترم مالیه، اداره محترم لوی حارنوالی، وزارت انرژی و آب سابق ایفای وظیفه نموده اکنون در اداره ملی تنظیم امور آب به عنوان رئیس منابع بشری انجام وظیفه می نماید.

 

Image 7777