معرفی رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

water deputy

 بیوگرافی انجنیر خان محمد تکل

انجنیر خان محمد‌تکل فرزند یار محمد در سال 1365 در قریه بگت ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود.

 آقای تکل در سال 1384 از لیسه عالی ذکور لشکرگاه فارغ گردید و سپس در سال  1385 شامل پوهنحی انجنیری سیول پوهنتون کندهار شده در سال 1390  به سویه لیسانس از پوهنتون متذکره فارغ گردید.

انجنیر خان محمدتکل در سال 1391 رسماً به حیث استاد در پوهنتون هلمند تقرر حاصل نمود. آقای تکل درسال 1394  جهت فرا گیری ماستری عازم کشور هندوستان گردیده و مدرک ماستری خویش را از پوهنتونNIT Bho Pal  کشور هندوستان دریافت نموده است.

انجنیر خان محمد تکل در سال 1396 به حیث مشاور در مشاوریت ارشد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور زیربنا تقرر حاصل نموده از ماه  سرطان 1397 الی تاریخ 29 جدی 1398 به حیث معین آب وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه می نمود، بعد  از آن بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به صفت سر پرست وزارت انرژی و آب تعیین گردید.

 زمانیکه وزارت انرژی و آب مطابق فرمان شماره 36 مورخ 30/ 11/98 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا  به دو اداره مستقل( اداره ملی تنظیم امورآب و اداره تنظیم خدمات انرژی) تقسیم گردید، انجنیر خان محمد تکل طبق فرمان شماره 37 مورخ 1/ 12/ 1398 مقام عالی ریاست جمهوری به صفت رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب تقرر حاصل نموده و مطابق به حکم شماره 327 مورخ 14/ 2/ 1399 مقام عالی ریاست جمهوری وظیفه سرپرستی اداره تنظیم خدمات انرژی را نیز به عهده دارد.

تاریخچه مختصر؛ از معینیت آب تا اداره ملی تنظیم امور آب

اگر چه استفاده از منابع آب و تاثیر آن در انکشاف زراعت، صنایع و تولید انرژی آبی در افغانستان، دارای تاریخ طولانی می‌باشد؛ اما فعالیت های تنظیم شده و مدیریت منسجم آن از سال 1330 هجری شمسی آغاز گردیده که این بخش در تاریخ کشور ما حاوی فراز و فرود های فراوان بوده است.

قابل ذکر است که جهت مدیریت بهتر منابع آب و برق درسال 1354 خورشیدی وزارت آب و برق ایجاد شد. این وزارت فعالیت های خود را در آن زمان در دو بخش آب و برق به پیش می برد؛ یعنی معینیت بخش آب و معینیت بخش برق ایجاد و به فعالیت های خویش ادامه داد.

به تاریخ 30/ 11/1398 وزارت انرژی و آب مطابق فرمان شماره 36 مقام عالی ریاست جمهوری به دو اداره مستقل( اداره ملی تنظیم امورآب و اداره تنظیم خدمات انرژی) تقسیم گردید که از آن تاریخ تا کنون محترم انجنیر خان محمد تکل به صفت رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب ایفای وظیفه می نماید و همچنان مسوولیت سرپرستی اداره تنظیم خدمات انرژی را نیز عهده دارشده است.

دیدگاه استراتیژیک اداره ملی تنظیم امورآب

منابع آبی از طریق روش مدیریت همه جانبه آب (IWRM) در کشور طوری انکشاف و مدیریت می‌‌گردد که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی از طریق استفاده دوامدار از منابع آب تامین شده، سطح زنده‌گی مردم بهبود، فقر کاهش یافته و آب مطمین برای نسل های حال و آینده کشور تضمین گردد.

اهداف استراتیژیک (بلند مدت) اداره ملی تنظیم امور آب

بهبود وضعیت معیشتی نسل های حال و آینده کشور از طریق توسعه و اداره پایدار منابع آب به اشتراک تمام جوانب ذیدخل جهت دستیابی به اهداف ذیل:

  • افزایش دسترسی برای سکتور زراعت و افزایش مصوونیت غذایی خانواده ها از طریق مصوونیت آب
  • تقویت مصوونیت ها در برابر تاثیرات ناگوار خشکسالی ها و سیلاب ها
  • تامین آب برای تولید برق آبی و سکتور صنایع نوپای کشور
  • کمک به کاهش فقر، انکشاف سکتور خصوصی و حمایت از آن در جهت جلب سرمایه گذاری بالای سکتور آب

ماموریت اداره ملی تنظیم امور آب

  • رهبری سکتور آب کشور
  • سیاست گذاری­های کلی و تعیین محور های استراتیژیک
  • تدوین قوانین و مقررات در مورد مدیریت منابع آب
  • طرح و تطبیق برنامه های ملی جهت توسعه و مدیریت منابع آب

محور های استراتیژیک اداره ملی تنظیم امور آب

در بازنگری استراتیژی ملی سکتور آب کشور، اداره ملی تنظیم امور آب در همکاری با سایر جوانب ذیدخل روی سه محور اساسی استراتیژیک جهت انکشاف و مدیریت منابع آب تمرکز می‌نماید که قرار ذیل به آنها اشاره می شود:

محور اول: جغرافیای آب (موجودیت آب قابل دسترس)

محور دوم: توسعه منابع آب

محور سوم: هایدروپولتیک و همکاری های مرزی