معرفی رئیس انسجام برنامه ها

 

رفیع الله ستانکزی فرزند عبدالوکیل که متولد سال ۱۹۸۹ میلادی میباشد، تحصیلات خویش را در رشته انجنیری ساختمانهای هایدروتخنکی به سویه لسانس در سال۲۰۱۳ مؤفقانه به پایان رسانیده است، موصوف روی علاقه خاص که برای کسب و ارتقای دانش مسلکی داشت، ماستری اول را خویش را در مدیریت منابع آب و محیط زیست در سال ۲۰۱۷ و ماستری دوم را در رشته منجمنت در سال ۲۰۲۰ تکمیل نموده است.

 ایشان در سکتور منابع آب از سال ۲۰۱۴ با پروژه CARD-F در وزارت احیا و انکشاف دهات به حیث انجنیر نظارت از تطبیق پروژه های آبیاری آغاز نموده، از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ با وزارت زراعت آبیاری و مالداری بحیث مسئول آبیاری ولایت کابل، از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ با وزارت احیا و انکشاف دهات به حیث مسئول دفتر احیای کاریز های افغانستان انجام وظیفه نموده اکنون بحیث رئیس انسجام برنامه های اداره ملی تنظیم امور آب ایفای وظیفه می نماید.

 نامبرده، طی اجرای وظایف خویش توانسته از فرصت های مختلف آموزشی بین المللی مانند مدیریت و پلانگذاری منابع آب و حسابداری آب (Water accounting) در کشور های جاپان، تایلند، هند، دبی و ایران نیز مستفید گردیده است.

موصوف، برعلاوه وظایف محوله خویش در سایر موارد که در راستای خدمت رسانی به کشور از اهمیت خاص برخوردار بود، اجراأت برازنده و ثمربخش را به انجام رساند، از آنجمله آن به چند موارد ذیل به طور مختصر اشاره مینماییم:

  • مدیریت موفقانه طرح پروپوزل برای صندوق سازگاری تغییر اقلیم (Adaptation fund).
  • مدیریت موفقانه طرح پروپوزل به برنامه زراعت و امنیت غذایی،GAFSP  (Global agriculture and food security program).
  • تطبیق کامیاب طرح و پلان عمل احیای کاریز های افغانستان.
  • کار بالای طرح پروپوزل به صندوق سبز تغییر اقلیم ،GCF (Green climate fund).
  • جذب دونر ها جهت تمویل پروژه های سکتور آب افغانستان.

ایشان با کسب تحصیلات لازم مسلکی و مدیریتی و ۷ سال تجربه کاری در مسایل آب، بالخصوص در مدیریت و پلانگذاری با ادارات ملی و بین المللی اندوخته ها و تجارب غنی را کسب نموده است.

 

Image 6366