مسوده های جدید اداره ملی تنظیم امور آب

شماره نام فایل مربوط دانلود فایل
1 (مسودۀ مقررۀ اجازه نامۀ (استفاده از منابع آب، انتقال، تصفیه و تخلیه فاضلاب و اعمار تأسیسات آبی دانلود
2 مسودۀ مقررۀ  تخلیه فاضلاب دانلود
3 مسودۀ مقررۀ استفاده آب برای فعالیت های صنعتی، تجارتی، معدن کاری و پرورش  دانلود
4 مسودۀ مقررۀ استفاده آب در آبیاری . دانلود
5 مسودۀ مقررۀ استفاده از آبهای مستعمل به مقاصد غیر آشامیدنی دانلود
6 مسودۀ مقررۀ استفاده از منابع آ ب برای تولید انرژی دانلود
7 مسودۀ مقررۀ استفاده از منابع آب برای فعالیت های سیاحتی دانلود
8 مسودۀ مقررۀ تنظیم امور مربوط به مرکز تحقیقات منابع آب دانلود
9 مسودۀ مقررۀ توزیع آب آشامیدنی  دانلود

جهت ارائه نظریات و پیشنهادات هرچه بهتر تان لطف نموده با ایمیل آدرس های ذیل به ارتباط شوید

Mirwais.mirzad11@gmail.com

      basir.nisari@gmail.com

     shirahmadaslami1995@gmail.com