مسودات ابتدائی 7 مقرره و طرزالعمل جدید اداره ملی تنظیم امور آب کشور

شماره نام فایل مربوط دانلود فایل
1 1مسودۀ طرزالعمل طرز فعالیت کمیته هماهنگی اداره تنظیم امور آب PDF
2 طرز فعالیت، حدود وظایف، صلاحیت ها و سایر امور مربوط به انجمن استفاده کنندگان آب PDF
3 طرزالعمل جلب  سرمایه گذاری خصوصی در سکتور آب PDF
4 مسوده طرزالعمل شورای عالی آب،اراضی و محیط زیست PDF
5 مسوده مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره تنظیم امور آب PDF
6 مسودۀ مقررۀ ایجاد و طرز فعالیت شورا های حوزه دریای و حوزه فرعی دریایی PDF
7 مقررۀ رسمی سازی سیستم میراب PDF

جهت ارائه نظریات و پیشنهادات هرچه بهتر تان لطف نموده با ایمیل آدرس های ذیل به ارتباط شوید

Mirwais.mirzad11@gmail.com

      basir.nisari@gmail.com

     shirahmadaslami1995@gmail.com