مرجع اطلاع رسانی اداره ملی تنظیم امور آب

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 محترم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب (705762976)0093 khan.takal@gmail.com
2 محترم انجنیر ویس بصیری معین تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب (799100382)0093 waisbasiri@yahoo.com
3 محترم انجنیر فایزالرحمن عزیزی سرپرست ریاست عمومی منابع آب (747976096)0093 fayez.azizi@gmail.com
4 محترم رشاد حکیم رئیس عمومی مالی واداری    
5 محترم انجنیرنقیب الله سرپرست ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب (799445754)0093 naqiullah.faqir@eirp-af
6 نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب (787808717)0093 nizamkhpalwak850@gmail.com